Το μουσείο του Κεραμεικού παρουσιάζει δύο πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα
στην περιοδική έκθεση:“Αποκεφαλίστηκαν και τα κατάπιε η γη: η μοίρα δύο γυναικείων υστερορωμαϊκών πορτρέτων από το πηγάδι Β34 του Κεραμεικού: ανασκαφή, συντήρηση και παρουσίαση”.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλεως Αθηνών και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Διάρκεια έκθεσης: 20.6.2023 – 20.12.2023
Μουσείο Κεραμεικού, Ερμού 148, Αθήνα

The Kerameikos Museum presents two recent excavation finds in the special exhibition: “Decapitated and vanished from the surface of the earth: The fate of two female Late Roman portraits from well B 34 in Kerameikos: excavation, restoration, display”.

The exhibition is co-organized by the Ephorate of Antiquities of the city of Athens and the German Archaeological Institute of Athens.

Duration of the Exhibition: 20.6.2023 – 20.12.2023
Kerameikos Museum, Ermou 148, Athens

Das Kerameikos-Museum präsentiert zwei aktuelle Ausgrabungsfunde in der periodischen Ausstellung: „Geköpft und vom Erdboden verschluckt: Das Schicksal zweier spätkaiserzeitlicher Frauen-Porträts aus Brunnen B 34 im Kerameikos: Ausgrabung, Restaurierung und Präsentation“.

Die Ausstellung wird gemeinsam von der Ephorie für Altertümer der Stadt Athen und dem Deutschen Archäologischen Institut Athen organisiert.

Dauer der Ausstellung: 20.6.2023 – 20.12.2023
Kerameikos-Museum, Ermou 148, Athen

Comments are closed