Η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.
Το ΥΠΠΟΑ, συμμετέχει για πρώτη φορά σε συνεργατικές, με τρίτους φορείς, ερευνητικές δράσεις. Στο έργο CALLOS συμπράττουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) και η εταιρεία RaymetricsA.E.
Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών συντήρησης, οι οποίες βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής και λέιζερ κι έχουν ως πεδίο δράσης εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της πόλης των Αθηνών. Επιπροσθέτως, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης (ΑΕΣ) το οποίο θα επιτρέπει, αφενός στους επιστήμονες και ερευνητές να εφαρμόσουν, in-situ, καινοτόμες πρακτικές που έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί στο εργαστήριο, και αφετέρου στους αρχαιολόγους και συντηρητές αρχαιοτήτων να ενισχύσουν τη διάχυση των δραστηριοτήτων τους τόσο προς το εξειδικευμένο όσο και προς το ευρύ κοινό.
Παράλληλα, με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (CCI-ISL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ) θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο το οποίο θα φιλοξενήσει το σύνολο των αποτελεσμάτων των νέων μεθόδων και θα είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του έργου.
Τo CALLOS καλείται να δείξει στο ευρύ κοινό ότι τα λέιζερ δεν ανήκουν μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας αλλά και ότι, ανάμεσα στην πληθώρα των εφαρμογών τους, μπορούν με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και διατάξεις να αναλύουν, χαρτογραφούν, καθαρίζουν κι εν τέλει προστατεύουν τα μνημεία. Παράλληλα, το έργο θα ρίξει περισσότερο φως στην παρουσία και τη δράση ενός ολόκληρου μικρο-βιόκοσμου που άλλοτε δρα παρασιτικά και άλλοτε συμβιώνει αρμονικά με τα αρχαία μάρμαρα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την κατάλληλη διάγνωση, ανάλυση και αντιμετώπισή του.
Εμπλέκοντας το κοινό στις εργασίες του CALLOS, ευελπιστούμε ότι μετέχουμε με τον δικό μας μάχιμο τρόπο στην κατανόηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την διατήρησή της αφενός ως προτεραιότητα στο μυαλό των ανθρώπων αλλά και αφετέρου ως κρατική υποχρέωση ανάμεσα στις πολιτικές που σχεδιάζονται
Το Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης (ΑΕΣ) θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΕΦΑΠΑ στο κέντρο της Αθήνας. Οι πόρτες και διαδικτυακές πύλες του ΑΕΣ του CALLOS αναμένεται να ανοίξουν για το κοινό σε δύο περίπου χρόνια και η ερευνητική ομάδα ανυπομονεί να διαχύσει την αποκτηθείσα γνώση σε μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας με την διαχρονική λάμψη των μνημείων της πόλης των Αθηνών.
Συντονιστής του Έργου έχει οριστεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενώ την επιστημονική εποπτεία έχει το εργαστήριο εφαρμογών φωτονικής στην Πολιτιστική Κληρονομιά (PhotonicsForHeritageScience, PhoHS) του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ.
Το έργο θα διαρκέσει σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Ημερομηνία έναρξης στις 28-02-2020 και λήξης στις 27-10-2023


The Project «Conservation of Athens antiquities with Laser and Lidar technologies Open to Science and public» (CALLOS) was included in the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020” (EPAnEK), in the frame of the Special Action “AQUACULTURE – INDUSTRIAL MATERIALS – OPEN INNOVATION IN CULTURE”, and is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) of the EU and by national resources.
The Hellenic Ministry of Culture and Sports for the first time participates with third parties in collaborative research activities. In the project CALLOS the collaborating bodies are the Ephorate of Antiquities of the City of Athens, the Institute of Electronic Structure and Laser of the Foundation for Research and Technology – Hellas (IESL-FORTH) and the private company Raymetrics SA.
The main aim of the project is the implementation of innovative diagnostic methods and conservation procedures, which are based on advanced optical and laser technologies, with field of application the emblematic monuments and archaeological sites of Athens. Additionally, CALLOS aims at establishing an open-to-the-public conservation laboratory allowing, on the one hand, scientists and researchers to apply in-situ innovative practices that have been studied and developed in the laboratory, and enabling, on the other hand, archaeologists and conservators of antiquities to enhance the diffusion of their activities to the specialized community but also to the general public.
At the same time, having the support of the Centre for Cultural Informatics at the Information Systems Laboratory (CCI-ISL) of The Institute of Computer Sciences (ICS) at FORTH, a digital repository will be developed which will host all the results of the new methods and will be accessible through the project’s website.
By involving the public in the works/tasks of CALLOS, we hope to participate in our own active way to the understanding of the value of cultural heritage andits preservation, on the one hand as a priority in people’s mind, and on the other hand as a State’s obligation through the applicable policies.
CALLOS is invited to show to the general public that laser technology does not belong only to science fiction films but also that, through its multitude of applications and appropriate scientific methods and devices, it can analyze, map, clean and ultimately protect monuments. At the same time, the project will shed light to the presence and activity of a whole micro-biocosmthat sometimes acts parasitically and sometimes coexists harmoniously with the ancient marbles, and will help develop a methodology forits proper diagnosis, analysis and treatment.
The open-to-the-public conservation laboratory will operate at the premises of the ephorate in the center of the city of Athens. Its doors and web portals are expected to open to the public in about two years and the research team is looking forward to disseminating the acquired knowledge in a unique experience of communication with the timeless glow of the monuments of the city of Athens.
Coordinator of the Project is The Ephorate of Antiquities of the City of Athens, while the scientific supervision is by FORTH’s laboratory group “Photonics For Heritage Science”, (PhoHS).
The project will last forty-four (44) months. Starting date on 28-02-2020 and ending on 27-10-2023.

Αφορά στον καθαρισμό του θριγκού του ταφικού ναΐσκου του Αγάθωνος που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κεραμεικού σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του ΙΤΕ, την άνοιξη του 2015. Στις εργασίες συμμετείχαν οι συντηρητές της Εφορείας Φ. Κατέβας και Κ. Ξανθούλη, ο συντηρητής του GΑΙ Γ. Παπαγρηγορίου και η τεχνικός συνεργάτιδα του ΙΤΕ Λ. Τόντου.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι λήψη της κ. Π.Πουλή (ITE).

κατηγορία

Comments are closed