«Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, της Στοάς Ευμένους και του Ασκληπιείου Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως»

Στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού οι εργασίες περιλάμβαναν καταρχήν τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των εξωτερικών όψεων του ανατολικού και δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου.
Στο πλαίσιο της συντήρησης των εξωτερικών όψεων πραγματοποιήθηκαν επίσης μηχανικοί, χημικοί και υγροί καθαρισμοί, απομάκρυνση παλαιότερων επεμβάσεων, συγκολλήσεις θραυσμάτων και εφαρμογή ενεμάτων σε εσωτερικά κενά και αποφλοιώσεις. Επιπλέον, έγινε κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση συμπληρωμάτων από πειραϊκό ακτίτη ή τεχνητό λίθο, σε σύνολο είκοσι πέντε λιθοπλίνθων του ανατολικού και του δυτικού μετωπικού τοίχου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες συστηματικής συντήρησης σε διακόσια ένα (201) αρχαία εδώλια, τα οποία καταπονούνται από τη χρήση του μνημείου για τις παραστάσεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ανατολικής παρόδου στο εσωτερικό του μνημείου.Η ανατολική πάροδος του μνημείου κατά την διάρκεια αποκατάστασής της
και το εσωτερικό του μνημείου μετά την ολοκλήρωση του έργου


Στo πλαίσιο του ίδιου υποέργου 1 και συγκεκριμένα στη Στοά του Ευμένους, το επίμηκες διώροφο οικοδόμημα στον χώρο μεταξύ του Ωδείου και του Θεάτρου του Διονύσου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης-ενίσχυσης του δομικού υλικού, καθώς και διαμόρφωσης λίθινων συμπληρωμάτων στην περιοχή των δέκα σωζόμενων μεσαίων τόξων. Συνολικά έγιναν επεμβάσεις σε 56 λίθους στις περιοχές των τόξων (Τ29, Τ31 και Τ32) και στους μεταξύ τους πεσσούς. Οι εργασίες περιλάμβαναν αρχικά τη συστηματική συντήρηση στην πρόσοψη και το εσωράχιο των θολιτών και λιθοπλίνθων. Ακολούθησε η αποκατάσταση της συνέχειας των τόξων με την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με οπλισμούς τιτανίου συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη, σε πενήντα μέλη. Στις κατώτερες στρώσεις έμεινε ορατό τμήμα των αρχαίων λιθοπλίνθων, επί των οποίων εδράστηκαν τα αποκατεστημένα υπερκείμενα μέλη, ώστε αυτά να αποτελέσουν τεκμήριο του επιπέδου κατασκευής των αρχαίων λειψάνων. Οι εργασίες επεκτάθηκαν και μπροστά από τον πεσσό Π18-19 και το τόξο Τ21 στον βόρειο τοίχο, όπου τοποθετήθηκαν συνολικά δώδεκα ολόσωμα νέα μέλη και πέντε αρχαίοι λίθοι συμπληρωμένοι. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στη βορειοανατολική γωνία της Στοάς και διαμορφώθηκε αδρά διαδρομή κίνησης των επισκεπτών στο μνημείο.Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ασκληπιείου Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου αφορούσαν στην τελευταία φάση του ναού του Ασκληπιού και της Υγείας. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε ο τοιχοβάτης του σηκού με δώδεκα λίθους, όπου περιελήφθη και το αρχαίο κατώφλι της θύρας του ναού. Επίσης, διαμορφώθηκαν από νέο μάρμαρο, η βάση της παραστάδας του νότιου τοίχου της πρόστασης και οι τέσσερις βάσεις των ιωνικών κιόνων της τετρακιόνιας πρόσοψης και πραγματοποιήθηκε ανασύσταση της στρώσης του ορθοστάτη με δεκατέσσερις λίθους. Τα μέλη του ορθοστάτη γομφώθηκαν στον υποκείμενο τοιχοβάτη και συνδέθηκαν μεταξύ τους μέσω διαμήκων συνδέσμων από τιτάνιο, ενώ έξι μέλη του καταλυπτήρα τοποθετήθηκαν ενδεικτικά επί του ορθοστάτη, σε ομόλογες θέσεις.

Διαμορφώθηκε μικρή διαδρομή και πλάτωμα θέασης για το κοινό, όπου και τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα.