Θησείο, το πτερό

O Dodwell ερμηνεύει την – τειχισμένη στις αρχές του 19ου αιώνα- δυτική θύρα, η οποία διανοίχθηκε κατά την μετατροπή του αρχαίου ναού σε χριστιανική εκκλησία, πιθανώς κατά τον 7ο αιώνα, ως θύρα του οπισθόδομου:

Πιθανότατα υπήρχαν δύο είσοδοι στον σηκό μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, όπως στον Παρθενώνα. Η δυτική έχει τειχιστεί και η ανατολική έχει κλειστεί από το ιερό της εκκλησίας. Η σημερινή είσοδος, που βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της νότιας πλευράς, ανοίχθηκε στους νεότερους χρόνους.

 Oι τοίχοι του σηκού διατηρούνται, αλλά η οροφή είναι σύγχρονη. Ο αρχαίος ναός είχε αναμφίβολα τον περίβολό του, από τον οποίο δεν υπάρχουν ίχνη. Πολλοί από τις δοκούς οροφής και τα φατνώματα που καλύπτουν τα διάκενα της οροφής του πτερού είναι ακόμη στη θέση τους. Τα τελευταία διαθέτουν τετράγωνα καλύμματα σε υποδοχές, σε καθένα από τα οποία είναι ζωγραφισμένο ένα ακτινωτό κόσμημα ή αστέρι. Μια από τις δοκούς στη δυτική κιονοστοιχία, αν και είναι σπασμένη στα δύο σχεδόν στη μέση, εξακολουθεί να παραμένει στη θέση της. Το ίδιο ατύχημα έχει συμβεί και σε μια φατνωματική δοκό στο περιστύλιο του Παρθενώνα.

[CTTG I, 368-9]

Theseion, the Porches

Dodwell interprets the west door – blocked up at the beginning of the 19th century-, which was opened due to the conversion of the ancient temple into a Christian church, probably in the 7th century, as the door of the opisthodomos:

There was probably an entrance to the cella at both ends, as in the Parthenon; that of the western extremity is blocked up, and that of the opposite end is concealed by the altar of the church: the present entrance, which has been made nearly in the centre of the south side, is a contrivance of later times. The cell is entire, but the roof is modern; this temple had no doubt its peribolos, of which no traces remain. Several of the beams and the lacunaria over the portico still exist; the latter are adorned with square compartments, on each of which is painted a radiated ornament, or star. One of the beams in the posticum, though broken in two nearly in the middle, still keeps its place: the same accident has happened to a beam of lacunaria on the posticum of the Parthenon

 [CTTG I, 368-9]