Το Μνημείο του Αγρίππα

Η επόμενη πύλη βλέπει σχεδόν δυτικά και είναι χτισμένη σε επαφή με το βάθρο του Μάρκου Αγρίππα, στη δυτική πλευρά του οποίου βρίσκεται η αναθηματική επιγραφή, με μεγάλου μεγέθους γράμματα, την οποία δημοσίευσαν  ο Stuart, ο Chandler και άλλοι. Ο Παυσανίας αναφέρει κάποιους έφιππους ανδριάντες κοντά στα Προπύλαια…

Αλλά το βάθρο είναι πιθανώς αρχαιότερο από την επιγραφή και αποτελούσε τη βάση μνημείου προς τιμή κάποιου Έλληνα. Η δουλοπρεπής κολακεία της περιόδου που ακολούθησε, οδήγησε στην εκ νέου αφιέρωσή του σε Ρωμαίο. Ο Κικέρων σε μια από τις επιστολές του προς τον Αττικό, υπαινίσσεται αυτή τη συνήθεια λέγοντας: «Odi falsas inscriptiones statuarum alienarum». (“Μισώ τις ψεύτικες επιγραφές των αγαλμάτων των άλλων”)… Το βάθρο είναι κατασκευασμένο με εναλλασσόμενες σειρές μεγάλων και μικρών λιθόπλινθων.

[CTTG I 311-12]

Το βάθρο του μνημείου του Αγρίππα, είναι κατασκευασμένο από γκριζωπό λίθο Υμηττού. Πεντελικό μάρμαρο έχει χρησιμοποιηθεί στη βάση και την επίστεψή του.

Το μνημείο θεωρείται ότι κατασκευάστηκε αρχικά προς τιμήν του βασιλιά Ευμένη Β΄ της Περγάμου, το 178 π.Χ., ύστερα από τη νίκη του σε ιπποδρομίες στους Παναθηναϊκούς αγώνες. Το βάθρο έφερε χάλκινο τέθριππο άρμα, στο οποίο επέβαιναν ως ηνίοχοι ο ίδιος ο Ευμένης και ο αδελφός του, Άτταλος.

Γύρω στο 27 π.Χ., το ανάθημα αντικαταστάθηκε από άλλο, με το οποίο ο δήμος των Αθηναίων τίμησε τον Μάρκο Αγρίππα, στρατηγό και γαμπρό του Αυγούστου. Αφορμή για την ανάθεση ήταν η ανέγερση από τον Αγρίππα του ωδείου στην Αγορά.

The pedestal of Agrippa’s Monument

The next gate faces nearly west, and is built against the pedestal of Marcus Agrippa; on the western front of which is the inscription, in large letters, published by Stuart, Chandler, and others. Pausanias mentions some equestrian statues near the Propylaea …

But the pedestal is probably more ancient than the inscription; and perhaps supported the statue of a Greek, which the servile flattery of after ages converted into a Roman. Cicero in one of his letters to Atticus, alludes to this custom and says, ” Odi falsas inscriptiones statuarum alienarum.” (“I hate the false inscriptions of other people’s statues”)… The pedestal is constructed with alternate layers of large and small blocks. 

[CTTG I 311-12]

The pedestal is made of grey-blue marble from mount Hymettos. Pentelic marble has been used at the crown and the base. Originally it was built in honor of Eumenes II of Pergamon in 178 BC to commemorate his victory in the chariot race of the Panathenaic games. Atop the pedestal was a bronze quadriga (four-horse chariot) driven by Eumenes and his brother, Attalos.

This chariot was replaced by another in approximately 27 BC, dedicated by the city of Athens to Marcus Agrippa, general and son-in-law of Augustus, in gratitude for the odeion that he erected in the Agora.