Περίπατος στην Ακρόπολη

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ατόμων με  οπτική αναπηρία  να περιηγηθούν στην Ακρόπολη, κορυφαίο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, εξασφάλισε την προσβασιμότητά τους με την πλοήγηση μέσω ειδικής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα, την κατασκευή προπλάσματος- μακέτας του Αρχαιολογικού Χώρου και την δημιουργία απτικής διαδρομής εμπλουτισμένης με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία για άτομα με πρόβλημα όρασης. Η ειδική αυτή Εφαρμογή, είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις για κινητά τηλέφωνα Αndroid και IOS, συμβατές με όλες τις αντίστοιχες συσκευές. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες της πρόσβασης στην Ακρόπολη και αρχαιολογικές πληροφορίες του Αρχαιολογικού Χώρου και των μνημείων του, γραπτώς και προφορικώς.

Σε κάθε μνημείο η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη θέση του χρήστη και δίνει την αντίστοιχη πληροφορία. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει την ακουστική περιγραφή της θέσης ενδιαφέροντός του. Η εφαρμογή λειτουργεί, όπως μια συσκευή GPS μέσω δορυφόρου.

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής κινήθηκαν σε απόλυτα στοχευμένη βάση, με τη διαρκή αξιολόγηση κατά την πορεία τους από την αρμόδια τεχνική ομάδα και άτομα με αναπηρία όρασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα άρτιο αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

κατεβάστε την εφαρμογή εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faros.acropolisnavigator

Accessibility on the Acropolis for people with visual disabilities

Walk on the Acropolis

The Hellenic Ministry of Culture and Sports, fully recognizing the right of people with visual disabilities to walk around the Acropolis, a UNESCO World Heritage Site, has ensured their accessibility through navigation via a special application on mobile phones, the construction of a model of the Archaeological Site and the creation of a tactile route enriched with specially designed tools for people with visual impairment. This special Application, is available in two versions for Android and IOS mobile phones, compatible with all relevant devices. It includes general information of access to the Acropolis and archaeological information of the Archaeological Site and its monuments, both written and oral.

At each monument the application automatically recognizes the user’s location and gives the corresponding information. The user can select the audio description of the place of interest. The application works like a GPS device via satellite.

The design and development of the application were initiated on a fully targeted basis, with continuous evaluation during their course by the competent technical team and people with visual impairment, in order to ensure a perfect result, adapted to the needs of the users.

Download the application here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faros.acropolisnavigator