«Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ Πύργου Αρχαίου Φρουρίου Αιγοσθένων»

Ο ΝΑ πύργος του αρχαίου φρουρίου των Αιγοσθένων που αποτελεί τμήμα της ακρόπολης του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ., συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα μνημεία της οχυρωματικής τέχνης. Ήταν ο μεγαλύτερος και υψηλότερος πύργος του φρουρίου, με τετράγωνο σχήμα, πλευράς περίπου 9μ., τριώροφος, συνολικού ύψους περίπου 18μ., με δίρριχτη στέγη. Ο πύργος διέσωζε ολόκληρη τη νότια πλευρά του έως την απόληξη της στέγης μέχρι το σεισμό του 1981, ο οποίος προκάλεσε κατάρρευση σημαντικών τμημάτων του και σοβαρά προβλήματα στην στατική επάρκειά του.
Φυσικό αντικείμενο του έργου ήταν η αναστήλωση και πλήρης αποκατάσταση του μνημείου στην αρχική του μορφή. Με την τοποθέτηση μεταλλικών κλιμάκων, την κατασκευή εσωτερικών ξύλινων πατωμάτων, ξύλινης δίρριχτης στέγης με επικεράμωση, ξύλινων παραθύρων και θύρας και την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο εσωτερικό του πύργου, δίδεται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό του πύργου και ανόδου έως τον τελευταίο όροφο, από όπου υπάρχει πλήρης εποπτεία του φρουρίου και της ευρύτερης περιοχής. Ο αναστηλωμένος πύργος, σήμερα στην πλήρη μορφή του, αποτελεί πολύτιμο και μοναδικό απτό παράδειγμα πύργου για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας της οχυρωματικής τέχνης. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποσυναρμολόγηση του μνημείου έως το κατώφλι της θύρας του στη ΒΔ γωνία, συντήρηση των αρχαίων λιθοπλίνθων, επανατοποθέτηση του αρχαίου δομικού υλικού, μετά την ανάσυρση και ταύτιση των λιθοπλίνθων που είχαν καταπέσει από το σεισμό, και συμπλήρωση των τμημάτων που είχαν απολεσθεί με νέες λιθοπλίνθους.

Το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων πριν τις αναστηλωτικές εργασίες (γενική άποψη από A.).


Το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών (λήψη από Α.).


Ο ΝΑ πύργος των Αιγοσθένων από νότια, πριν το σεισμό


Ο ΝΑ πύργος των Αιγοσθένων πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά τις αναστηλωτικές εργασίες


Η διαμόρφωση του εσωτερικού του ΝΑ πύργου