«Στερεωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών στο βυζαντινό τμήμα του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Κοττάκη)»

Ο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα Κοττάκη) ανάγεται στον 11ο αιώνα και έχει δεχθεί πολλές επεμβάσεις και επεκτάσεις κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες που τον κοσμούν ανήκουν στον 20ο αι., έργα οι περισσότερες του γνωστού καλλιτέχνη και αγιογράφου Δ. Πελεκάση, ενώ η ένθρονη Πλατυτέρα χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι. Τα στοιχεία της βυζαντινής φάσης του και, συγκεκριμένα, η ανατολική κυρίως τοιχοποιία του, ο τρούλος και οι τέσσερις μαρμάρινοι κίονες με τις επιστέψεις τους που τον συγκρατούν, παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές επηρεάζοντας κυρίως τη στατικότητα του μνημείου. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με εφαρμογή νέων αρμολογημάτων, ενεμάτωση της τοιχοποιίας και τοποθέτηση ελκυστήρων. Επιπλέον, για την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του βυζαντινού πυρήνα του ναού, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των λίθινων μελών και των τοιχογραφιών του. Κατά τις εργασίες αυτές αποκαλύφθηκε και το μοναδικό, έως σήμερα, τμήμα της αρχικής τοιχογράφησης του βυζαντινού ναού με παράσταση διάλιθου σταυρού.