ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και έχοντας ως βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Εφορείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εκατομμύρια των επισκεπτών εκτελέσθηκαν δεκάδες έργα βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών.


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και έχοντας ως βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Εφορείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εκατομμύρια των επισκεπτών εκτελέσθηκαν δεκάδες έργα βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών.

ΜΟΥΣΕΙΑ

Σημαντικό μέλημα υπήρξε η επέκταση των υποδομών των μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας, με στόχο την ορθή διαφύλαξη των κινητών μνημείων.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν νέα ασφαλή στηρίγματα σε 50 εικόνες του Μουσείου Π. & Αλ.Κανελλοπούλου.


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Προτεραιότητα της Εφορείας αποτέλεσε η τακτοποίηση, ταξινόμηση και εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών φύλαξης των ευρημάτων που βρίσκονται στις αρχαιολογικές αποθήκες. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, τον Μάιο του 2016, στις αποθήκες του Κεραμεικού το διεθνές πρόγραμμα RE-ORG.