Με την αρ. 527311/3.3.2022 (ορθή επανάληψη 18.5.2022) (ΑΔΑ: Ω2ΚΦ4653Π4-Ψ3Γ) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε πρόταση προσδιορισμού περιοχών του Δήμου Αθηναίων και καθορισμού ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΦΑΠΑ, εγκρίθηκαν:

 1. Η λειτουργία ΚΥΕ χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, στα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων, τα οποία δεν εντάσσονται στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες. Για τα ακίνητα αυτά δεν απαιτείται διαπιστωτικό ή άλλο έγγραφο από την ΕΦΑΠΑ
 2. Η λειτουργία ΚΥΕ υπό όρους, σε ακίνητα όπου διατηρούνται αρχαιότητες.
  Για την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 2 της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, χορηγείται σύμφωνη γνώμη απ’ ευθείας από την ΕΦΑΠΑ.
  Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται με μπλε χρώμα στον χάρτη κάθε συνοικίας. Για την έγκριση θα πρέπει να προσδιορίζεται η χρήση που έχει ο χώρος στον οποίο διατηρούνται οι αρχαιότητες.
 3. Η λειτουργία ΚΥΕ υπό όρους σε ακίνητα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο ιστάμενων μνημείων ή επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων. Για την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 2 της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, χορηγείται σύμφωνη γνώμη απ’ ευθείας από την ΕΦΑΠΑ.
  Τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο χάρτη κάθε συνοικίας. Για κάθε μνημείο/ αρχ. χώρο που απεικονίζεται στους χάρτες των συνοικιών, αντιστοιχεί χάρτης λεπτομέρειας, στους οποίους σημειώνονται με κόκκινη γραμμή τα ακίνητα για τα οποία απαιτείται η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης της ΕΦΑΠΑ για τη λειτουργία των ΚΥΕ.
 4. Για την λειτουργία ΚΥΕ, εντός της ζώνης προστασίας της Ακρόπολης ως μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, μετά από γνώμη Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4858/2021. Τα ακίνητα περιμετρικά (εκτός) της ζώνης προστασίας της Ακρόπολης εντάσσονται στην προαναφερθείσα κατηγορία 3.
 5. Σε περιοχές στο περιβάλλον μνημείων τα οποία σημαίνονται στους χάρτες λεπτομέρειας με την ένδειξη κατά περίπτωση, η λειτουργία ΚΥΕ εγκρίνεται μετά από γνώμη Συμβουλίου.
 6. Για τα ακίνητα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων. 

Η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης της ΕΦΑΠΑ για την λειτουργία των ΚΥΕ γίνεται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4442/2016 (κεφ. Ζ) και στην ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017).

Χάρτες συνοικιών του Δήμου Αθηναίων

Χάρτες λεπτομέρειας περιβάλλοντος χώρους Μνημείων/Αρχαιολογικών Χώρων

(στους χάρτες λεπτομέρειας αποτυπώνονται και οι οριοθετημένες περιοχές ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων)