ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

PRESERVATION AND RESTORATION OF THE COURT OF KLEPSYDRA ON THE NORTH SLOPE OF THE ACROPOLIS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ

THE CONSERVATION AND VALORIZATION OF THE HOROLOGON OF ANDRONIKOS OF KYRRHOS