«Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, της Στοάς Ευμένους και του Ασκληπιείου Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως»

Στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού οι εργασίες περιλάμβαναν καταρχήν τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των εξωτερικών όψεων του ανατολικού και δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου.
Στο πλαίσιο της συντήρησης των εξωτερικών όψεων πραγματοποιήθηκαν επίσης μηχανικοί, χημικοί και υγροί καθαρισμοί, απομάκρυνση παλαιότερων επεμβάσεων, συγκολλήσεις θραυσμάτων και εφαρμογή ενεμάτων σε εσωτερικά κενά και αποφλοιώσεις. Επιπλέον, έγινε κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση συμπληρωμάτων από πειραϊκό ακτίτη ή τεχνητό λίθο, σε σύνολο είκοσι πέντε λιθοπλίνθων του ανατολικού και του δυτικού μετωπικού τοίχου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες συστηματικής συντήρησης σε διακόσια ένα (201) αρχαία εδώλια, τα οποία καταπονούνται από τη χρήση του μνημείου για τις παραστάσεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ανατολικής παρόδου στο εσωτερικό του μνημείου.